άbersicht Matheseiten
Beweise fόr k=1 und k=2
Beweis fόr k=3
Summenformeln bis k=100
zurück

 

Summenformeln

fόr die Summen 1k + 2k + ... + nk

k1k + 2k + ... + nk =
1


                    n·(n + 1)                   
                   ———————————                   
                      2                     
2


                 n·(n + 1)·(2·n + 1)                 
                 —————————————————————                
                      6                     
3

                    2    2                   
                   n ·(n + 1)                   
                   —————————————                  
                      4                     
4

                         2                  
             n·(n + 1)·(2·n + 1)·(3·n + 3·n - 1)             
            ——————————————————————————————————————            
                     30                     
5

               2    2   2                    
               n ·(n + 1) ·(2·n + 2·n - 1)               
              ——————————————————————————————              
                     12                     
6

                       4   3                
           n·(n + 1)·(2·n + 1)·(3·n + 6·n - 3·n + 1)           
          —————————————————————————————————————————————          
                     42                     
7

            2    2   4   3  2                 
            n ·(n + 1) ·(3·n + 6·n - n - 4·n + 2)            
           ——————————————————————————————————————————           
                     24                     
8

                  6    5   4    3  2           
      n·(n + 1)·(2·n + 1)·(5·n + 15·n + 5·n - 15·n - n + 9·n - 3)      
     ——————————————————————————————————————————————————————————————————     
                     90                     
9

         2    2  2       4   3  2              
        n ·(n + 1) ·(n + n - 1)·(2·n + 4·n - n - 3·n + 3)        
        ———————————————————————————————————————————————————————        
                     20                     
  10   

        2            6   5   4    3   2        
  n·(n + 1)·(n + n - 1)·(2·n + 1)·(3·n + 9·n + 2·n - 11·n + 3·n + 10·n - 5)  
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                     66                    

 

Wer die obigen Formeln anschaut, kann auf den Gedanken kommen, daί die Summe S(n,k):=1k+2k+...+nk stets durch ein Polynom vom Grade k+1 ausgedrόckt werden kann. Diese Vermutung lδίt sich beweisen (siehe →hier). Die Koeffizienten des Polynoms findet man όber ein Gleichungssystem

  a0 + a1 + a2 + ... + ak+1 = S(1,k) = 1k = 1
a0 + 2a1 + 22a2 + ... + 2k+1ak+1 = S(2,k) = 1k + 2k
a0 + 3a1 + 32a2 + ... + 3k+1ak+1 = S(2,k) = 1k + 2k
· · ·
a0 + k a1n + k2a2 + ... + kk+1ak+1 = S(k+1,k) = 1k + 2k + ... + (k+1)k
a0 + (k+1)a1n + (k+1)2a2 + ... + (k+1)k+1ak+1 = S(k+1,k) = 1k + 2k + ... + (k+1)k
 

Hier ein interaktives Skript zum Berechnen der Koeffizienten bis k=12:
(Bei grφίeren k entstehen beim Lφsen des Gleichungssystems Zahlen >1015, die von Javascript nicht mehr genau verarbeitet werden kφnnen. Bei verfόgbarem Java bis k=100.)

k =               Zeilenumbruch             Potenzen mit ^             Keine Anzeige des Gleichungssystems T

 


© Arndt Brόnner 6. 2. 2005
Version: 3. 12. 2006